//--> osmanli-devleti1299 | Osmanli Devleti | osmanli padisahlari | osmanli vezirleri | Osmanli Ansiklopedi Bilgileri


Osmanli Bizim Çektiğimiz Videolar

osmanli-devleti1299 | Osmanli Devleti | osmanli padisahlari | osmanli vezirleri | Osmanli Ansiklopedi Bilgileri

caldiran zaferi tebrize girisOsmanlı padişahı Yavuz Sultan Selim Han ile İran Şahı İsmail arasındaÇaldıran Savaşı (Çaldıran Zaferi) - 1514 23 Ağustos 1514’teÇaldıran Savaşı (Çaldıran Zaferi) - 1514 Çaldıran Ovasında yapılanÇaldıran Savaşı (Çaldıran Zaferi) - 1514 tarihin en büyük meydan muharebelerinden biri.
Çaldıran Savaşı (Çaldıran Zaferi) - 1514
Akkoyunlu Devleti'ni ortadan kaldıranÇaldıran Savaşı (Çaldıran Zaferi) - 1514 ÂzerbaycanÇaldıran Savaşı (Çaldıran Zaferi) - 1514 Irak-ı Arab ve İran’ı ele geçirerek Ceyhun Nehrine kadar hududunu genişleten Şah İsmailÇaldıran Savaşı (Çaldıran Zaferi) - 1514 1510’daÇaldıran Savaşı (Çaldıran Zaferi) - 1514 doğudaki Sünnî Özbekler'i de yendikten sonraÇaldıran Savaşı (Çaldıran Zaferi) - 1514 Anadolu’ya yöneldi. Gönderdiği dâî ve halifeleri vasıtasıyla yaptığı propagandalardaÇaldıran Savaşı (Çaldıran Zaferi) - 1514 Osmanlı hudutları içindeki Şiîleri kendisine bağlamayaÇaldıran Savaşı (Çaldıran Zaferi) - 1514 fırsat buldukça da isyanlar çıkarmaya başladı.


Yavuz Sultan Selim Han iseÇaldıran Savaşı (Çaldıran Zaferi) - 1514 Anadolu’yu bölüp parçalamak ve batıya açılan her seferde Osmanlı'yı arkadan vurmak emelinde olan Şah İsmail’eÇaldıran Savaşı (Çaldıran Zaferi) - 1514 kesin bir darbe indirmek niyetindeydi.

Nitekim bu gaye ile şehzadeler ve dahildeki fesatçıların işini halleden Yavuz Sultan Selim HanÇaldıran Savaşı (Çaldıran Zaferi) - 1514 10.000 azab askerinin hazırlanması için Anadolu’ya hükümler gönderdiği gibiÇaldıran Savaşı (Çaldıran Zaferi) - 1514 bütün kuvvetlerin Yenişehir Ovasında kendisine katılmasını emretti. Aynı zamanda Manisa valisi olan oğlu Süleyman’ı Edirne’ye getirterekÇaldıran Savaşı (Çaldıran Zaferi) - 1514 Rumeli muhafazasında alıkoydu. Nisan 1514’te İstanbul’dan Üsküdar’a geçen Yavuz Sultan Selim HanÇaldıran Savaşı (Çaldıran Zaferi) - 1514 Şah İsmail’in halifelerinden olup esir bulunan Kılıç adında birisi vasıtasıylaÇaldıran Savaşı (Çaldıran Zaferi) - 1514 Şah’aÇaldıran Savaşı (Çaldıran Zaferi) - 1514 Farsça bir name gönderdi. Yavuz Sultan Selim Han bu namede; Şah’ın Müslümanlığa aykırı hareketlerinden ve mezaliminden bahsederekÇaldıran Savaşı (Çaldıran Zaferi) - 1514 kendisinin Müslümanlığı takviye ve mezalimi kaldırmak için faaliyete geçtiğiniÇaldıran Savaşı (Çaldıran Zaferi) - 1514 yaptığı işler sebebiyle Şah’ın katline fetva verildiğini ve kılıçtan evvel İslâmiyet'i kabul etmesi lâzım geldiğiniÇaldıran Savaşı (Çaldıran Zaferi) - 1514 bunun için Safer ayında İstanbul’dan hareket ettiğini ve bizzat muharebeye hazır olacağınıÇaldıran Savaşı (Çaldıran Zaferi) - 1514 bildirmişti. Elçi KılıçÇaldıran Savaşı (Çaldıran Zaferi) - 1514 Şah İsmail’i Hemedan’da bularak nameyi vermiş ve o da muharebeye hazır olduğunu bildirmişti. Şah İsmail bu namesinde; “Er isen meydana gelesinÇaldıran Savaşı (Çaldıran Zaferi) - 1514 biz de intizardan kurtuluruz” demişti.


Günlerce doğuya doğru yol alan Yavuz Sultan Selim HanÇaldıran Savaşı (Çaldıran Zaferi) - 1514 Şah İsmail ve ordusundan bir haber alınamaması üzerineÇaldıran Savaşı (Çaldıran Zaferi) - 1514 bu mektuba ağır bir cevap vermiş ve demiştir ki: “Davete icabet edip uzun yolları geçerek memleketine girdikÇaldıran Savaşı (Çaldıran Zaferi) - 1514 fakat sen meydanda görünmüyorsun. Padişahların ellerindeki memleketÇaldıran Savaşı (Çaldıran Zaferi) - 1514 onların nikâhlısı gibidirÇaldıran Savaşı (Çaldıran Zaferi) - 1514 erkek ve yiğit olanlar kendisinden başkasının elini ona dokundurtmazlar. Halbuki bunca gündür askerimle memleketine girip yürüyorumÇaldıran Savaşı (Çaldıran Zaferi) - 1514 hâlâ senden bir haber yok. Bundan sonra da saklanıp görünmezsen erkeklik sana haramdırÇaldıran Savaşı (Çaldıran Zaferi) - 1514 miğfer yerine yaşmak ve zırh yerine çarşaf giyip serdarlık ve şahlık sevdasından vazgeçesin.”

Yavuz Sultan Selim HanÇaldıran Savaşı (Çaldıran Zaferi) - 1514 bu namesiyle beraberÇaldıran Savaşı (Çaldıran Zaferi) - 1514 Şah İsmail’in gönderdiklerine mukabele olarak hırkaÇaldıran Savaşı (Çaldıran Zaferi) - 1514 şal ve çarşaf gönderdi. Bir taraftan bu mektuplaşmalar devam ederkenÇaldıran Savaşı (Çaldıran Zaferi) - 1514 diğer yandan Yavuz’un ordusuÇaldıran Savaşı (Çaldıran Zaferi) - 1514 harap yollarda bin bir müşkülâtla yol alıyordu. Bu durumÇaldıran Savaşı (Çaldıran Zaferi) - 1514 Şah İsmail ile muharebe aleyhtarlarına fırsat verdi. Bunların yavaş yavaş askeri tahrik etmeye başlamasıylaÇaldıran Savaşı (Çaldıran Zaferi) - 1514 orduda fısıltılar çoğaldı. Erzincan’a gelindiği zamanÇaldıran Savaşı (Çaldıran Zaferi) - 1514 askerÇaldıran Savaşı (Çaldıran Zaferi) - 1514 kumandanlar ve vezirler düşmanın meydanda olmamasından dolayı daha ileri gidilmemesini ve geri dönülmesini hükümdara söylemek istedilerse deÇaldıran Savaşı (Çaldıran Zaferi) - 1514 Padişah’ın Âzerbaycan’ın merkezi Tebriz’e 40 merhale yolları kaldığını belirtip o tarafa gidileceğini beyan etmesi üzerineÇaldıran Savaşı (Çaldıran Zaferi) - 1514 korkularından seslerini çıkaramadılar. Fakat bu durumu Padişah’a arz etmesi içinÇaldıran Savaşı (Çaldıran Zaferi) - 1514 Karaman valisi olup Padişah’ın çok sevip itimad ettiği Hemdem Paşayı gönderdiler. Hemdem PaşaÇaldıran Savaşı (Çaldıran Zaferi) - 1514 bu ısrarlara dayanamayıp Padişah’aÇaldıran Savaşı (Çaldıran Zaferi) - 1514 ileri gidilmemesi hakkında ordunun mütalaasını arz etti. AncakÇaldıran Savaşı (Çaldıran Zaferi) - 1514 şiddetle cezâlandırılarakÇaldıran Savaşı (Çaldıran Zaferi) - 1514 yerineÇaldıran Savaşı (Çaldıran Zaferi) - 1514 ümeradan Zeynel BeyÇaldıran Savaşı (Çaldıran Zaferi) - 1514 Karaman beylerbeyi oldu. Padişah’ın bu hareketiÇaldıran Savaşı (Çaldıran Zaferi) - 1514 vermiş olduğu katî kararın önlenmesine mani olmak içindi. Bunda bir ölçüde başarı ve orduda sükûnet sağlandı. Bu arada Bayburt’u zaptetmek üzere Trabzon sancakbeyi Mehmed Bey kumandasında bir miktar kuvvet yollandı.

OrduÇaldıran Savaşı (Çaldıran Zaferi) - 1514 Eleşkirt civarına geldiği zamanÇaldıran Savaşı (Çaldıran Zaferi) - 1514 bu defa yeniçeri ocağı tahrik edildi. Bunlar ayaklandıkları gibiÇaldıran Savaşı (Çaldıran Zaferi) - 1514 Padişah’ın çadırına; “Düşman meydanda yokÇaldıran Savaşı (Çaldıran Zaferi) - 1514 bu harap yerlerde ilerlemekÇaldıran Savaşı (Çaldıran Zaferi) - 1514 askeri beyhude telef etmektirÇaldıran Savaşı (Çaldıran Zaferi) - 1514 geri dönelim” tarzında yazılmış mektuplar bırakıldı. Hattâ daha da ileri giden yeniçerilerÇaldıran Savaşı (Çaldıran Zaferi) - 1514 bir sabah Padişah’ın çadırına ok atacak kadar işi azıttılar.

Bu hâdise üzerine Yavuz Sultan Selim HanÇaldıran Savaşı (Çaldıran Zaferi) - 1514 derhal atına atladı ve yeniçerilerin içine girdi. Askere hitaben; “Biz henüz kastettiğimiz yere varmadıkÇaldıran Savaşı (Çaldıran Zaferi) - 1514 düşmanla karşılaşmadıkÇaldıran Savaşı (Çaldıran Zaferi) - 1514 dönmek ihtimali yokturÇaldıran Savaşı (Çaldıran Zaferi) - 1514 hattâ bunu düşünmek bile hayaldir. Teessüf olunur ki Şah’ın maiyeti kendi efendileri yoluna can verdikleri haldeÇaldıran Savaşı (Çaldıran Zaferi) - 1514 biz şerîat-ı Ahmediyye’ye muhalif hareket eden bunları yola getirmek için bu serhatlara kadar gelmişkenÇaldıran Savaşı (Çaldıran Zaferi) - 1514 bir takım gayretsizlerÇaldıran Savaşı (Çaldıran Zaferi) - 1514 bizi yolumuzdan geri çevirmek isterler. BizÇaldıran Savaşı (Çaldıran Zaferi) - 1514 katiyen yolumuzdan dönmeyeceğiz. Ülülemre itaat edenlerleÇaldıran Savaşı (Çaldıran Zaferi) - 1514 kastettiğimiz yere kadar gideriz. Kalpleri zayıf olanlarÇaldıran Savaşı (Çaldıran Zaferi) - 1514 ehlü ıyâllerini düşünenler ve yol zahmetini bahane edenlerÇaldıran Savaşı (Çaldıran Zaferi) - 1514 kendileri bilirler. Dönerlerse dîn-i mübîn yolundan dönerler. Eğer bahaneÇaldıran Savaşı (Çaldıran Zaferi) - 1514 'düşman gelmedi' iseÇaldıran Savaşı (Çaldıran Zaferi) - 1514 düşman daha ileridedir. Er iseniz benimle beraber gelin ve illâ ben tek başıma da giderim” diye atını ileriye sürünceÇaldıran Savaşı (Çaldıran Zaferi) - 1514 yaptıklarından utanan yeniçerilerÇaldıran Savaşı (Çaldıran Zaferi) - 1514 Padişah’ı takip etmeye başladılar.

Hakikaten orduÇaldıran Savaşı (Çaldıran Zaferi) - 1514 yiyecekten çok sıkılıyordu. Trabzon yoluyla gelmekte olan zahireÇaldıran Savaşı (Çaldıran Zaferi) - 1514 kâfi değildi. NihayetÇaldıran Savaşı (Çaldıran Zaferi) - 1514 akıncı kumandanı Mihaloğlu’yla Dulkadiroğulları'ndan Şehsuvaroğlu Ali Beyden gelen haberler neticesindeÇaldıran Savaşı (Çaldıran Zaferi) - 1514 Şah İsmail’in meydana çıktığı haberi alındı. İki orduÇaldıran Savaşı (Çaldıran Zaferi) - 1514 22 Ağustos 1514’te Çaldıran sahrasında karşı karşıya geldi.

23 Ağustos günüÇaldıran Savaşı (Çaldıran Zaferi) - 1514 Türkiye’nin kaderini tayin eden tarihî günlerden biriydi. Osmanlıların başarısızlığıÇaldıran Savaşı (Çaldıran Zaferi) - 1514 Orta Anadolu’nun Kızılbaş Safevîler'in eline geçmesini sağlayacakÇaldıran Savaşı (Çaldıran Zaferi) - 1514 bunun neticesinde ise Şiî hareketi bütün Anadolu’ya yayılacaktı. Çaldıran sırtlarından ovaya inen Osmanlı ordusunun merkezindeÇaldıran Savaşı (Çaldıran Zaferi) - 1514 kapıkulu askerleriyle beraber Yavuz Sultan Selim Han vardı. Sağ kola Anadolu Beylerbeyi Hadım Sinan Paşa ve sol kola Rumeli Beylerbeyi Hasan Paşa kumanda edecekti. Yeniçerinin önüne azaplar sıralanmış ve onların önüne de beş yüz darbezen top yerleştirilmişti.

Şah İsmailÇaldıran Savaşı (Çaldıran Zaferi) - 1514 sağ kola en büyük kumandanı Durmuş Han Şamlu ve Nur Ali HalîfeÇaldıran Savaşı (Çaldıran Zaferi) - 1514 sol kola Diyarbakır Beylerbeyi Ustaclu oğlu Mehmed Hanı koyarak kendisi muhafızlarıyla beraber gerideÇaldıran Savaşı (Çaldıran Zaferi) - 1514 ihtiyatta kaldı. İki taraf kuvvetleri eşit görünüyordu. Osmanlıların yayaÇaldıran Savaşı (Çaldıran Zaferi) - 1514 yani yeniçeri kuvvetleri çok muntazam olupÇaldıran Savaşı (Çaldıran Zaferi) - 1514 buna mukâbil Şah’ın da 60.000 kişilik mükemmel süvâri kuvveti vardı. Osmanlı kuvvetleri açlık ve sıkıntı içinde yaklaşık 2500 kilometrelik yolu kat edipÇaldıran Savaşı (Çaldıran Zaferi) - 1514 yorgun bir halde gelmişlerdi. Şah’ın kuvvetleri ise zinde ve dinç idi; zaten Şah’ın maksadıÇaldıran Savaşı (Çaldıran Zaferi) - 1514 Osmanlı ordusunu yormak ve sonra imha etmekti.

HarpÇaldıran Savaşı (Çaldıran Zaferi) - 1514 çok şiddetli bir şekilde başladı. Şah’ın sağ cenahıÇaldıran Savaşı (Çaldıran Zaferi) - 1514 şiddetli bir hücumlaÇaldıran Savaşı (Çaldıran Zaferi) - 1514 Osmanlıların sol cenahını bozdu. Beylerbeyi Hasan PaşaÇaldıran Savaşı (Çaldıran Zaferi) - 1514 bu sırada şehid düştü. Bu bozgunÇaldıran Savaşı (Çaldıran Zaferi) - 1514 azaplarınÇaldıran Savaşı (Çaldıran Zaferi) - 1514 topların önünden içeri alınamaması ve topların zamanında ateşlenememesi yüzünden meydana geldi. AncakÇaldıran Savaşı (Çaldıran Zaferi) - 1514 sağ kol kumandanı Hadım Sinan PaşaÇaldıran Savaşı (Çaldıran Zaferi) - 1514 tam zamanında topları ateşlemeye muvaffak oldu. Hafif toplarÇaldıran Savaşı (Çaldıran Zaferi) - 1514 Şah’ın sol kol kuvvetlerini perişan etti. Ustaclu oğlu MehmedÇaldıran Savaşı (Çaldıran Zaferi) - 1514 öldürüldü. Bu arada merkezdeki yeniçerilerinÇaldıran Savaşı (Çaldıran Zaferi) - 1514 Şah’ın galip gelen sağ cenahınaÇaldıran Savaşı (Çaldıran Zaferi) - 1514 yoğun bir tüfek atışı başlatması ile Safevîler tarafındaÇaldıran Savaşı (Çaldıran Zaferi) - 1514 tam bir bozgunluk baş gösterdi. Bu sırada Şah İsmailÇaldıran Savaşı (Çaldıran Zaferi) - 1514 kurşunla kolundan yaralanarak atından düşmüştü. Osmanlı kuvvetlerinin eline geçmesiÇaldıran Savaşı (Çaldıran Zaferi) - 1514 an meselesiydi. Tam bu sıradaÇaldıran Savaşı (Çaldıran Zaferi) - 1514 Şah’a benzeyen ve onun gibi giyinmiş olan Hızır adında bir seyisÇaldıran Savaşı (Çaldıran Zaferi) - 1514 Şah benim diye ortaya atıldı. Osmanlı birlikleriÇaldıran Savaşı (Çaldıran Zaferi) - 1514 bu adamı esir ederkenÇaldıran Savaşı (Çaldıran Zaferi) - 1514 Şah İsmailÇaldıran Savaşı (Çaldıran Zaferi) - 1514 temin ettiği bir atlaÇaldıran Savaşı (Çaldıran Zaferi) - 1514 arkasına bakmadan Tebriz’e kaçtı. Hattâ burada da kendisini emniyette görmediğindenÇaldıran Savaşı (Çaldıran Zaferi) - 1514 İran içlerine çekildi. Şah’ın bütün eşya ve karargâhı ile beraberÇaldıran Savaşı (Çaldıran Zaferi) - 1514 hanımı Taçlı Hatun da esir edildi. Muharebe esnasında OsmanlılardanÇaldıran Savaşı (Çaldıran Zaferi) - 1514 Karaman Beylerbeyi Zeynel Paşa ve Anadolu Beylerbeyi Sinan Paşa ile beraber dokuz sancak beyi şehid oldu. Safevîlerden ise on dört beylerbeyi ve dokuz sancakbeyi muharebe meydanında öldü.

Çaldıran’da kesin bir zafer kazanan Yavuz Sultan Selim HanÇaldıran Savaşı (Çaldıran Zaferi) - 1514 muzaffer bir şekilde Tebriz’e girdi ve şehirde sekiz-dokuz gün kadar kaldı. Tebriz’deki sanat erbabıÇaldıran Savaşı (Çaldıran Zaferi) - 1514 tüccar ve işe yarayacaklardan bin haneyi İstanbul’a naklettirdi. 8 Eylülde Cuma namazındaÇaldıran Savaşı (Çaldıran Zaferi) - 1514 Tebriz şehrinde hutbeÇaldıran Savaşı (Çaldıran Zaferi) - 1514 Sünnî akîdesine göre ve Sultân-ı iklîm-i Rûm Selîm ibni Bayezid ibni Mehmed bin Murad bin Bayezid adına okundu.

Yavuz Sultan Selim HanınÇaldıran Savaşı (Çaldıran Zaferi) - 1514 tamamen deha mahsulü bir taktikleÇaldıran Savaşı (Çaldıran Zaferi) - 1514 on iki saatteÇaldıran Savaşı (Çaldıran Zaferi) - 1514 henüz hava kararmadan kesin netice aldığı Çaldıran MuharebesiÇaldıran Savaşı (Çaldıran Zaferi) - 1514 tarihin en büyük ve nadir meydan muharebelerindendir. Çaldıran ZaferiÇaldıran Savaşı (Çaldıran Zaferi) - 1514 Anadolu’nun siyasî ve içtimâî tarihi bakımından çok mühim sonuçlar doğurmuştur.
  • Burdasin: Ana Sayfa
    Bugün: 189
    Tıklama: 483
    Çevrimiçi:
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol