//--> osmanli-devleti1299 | Osmanli Devleti | osmanli padisahlari | osmanli vezirleri | Osmanli Ansiklopedi Bilgileri


Osmanli Bizim Çektiğimiz Videolar

osmanli-devleti1299 | Osmanli Devleti | osmanli padisahlari | osmanli vezirleri | Osmanli Ansiklopedi Bilgileri

ihtira berati kanunu

 (126-1) - (126-5)
                         İHTİRA BERATI KANUNU
    Kabul Tarihi   : 10/3/1296; 11 Rebiülahir 1297
    Yayımlandığı
    Takvimi Vakayi : Tarih : -  Sayı : -
    Düstur         : Tertip: 1  Cilt: 1 (Zeyl)  Sayfa: 65
    Durumu: Bu Kanun, 24/6/1995 tarih ve 551 sayılı KHK`ye 3/11/1995 tarihli ve
            4128 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle eklenen 73/A maddesinin (c)
            bendi ile yürürlükten kaldırılmış olup, külliyattan çıkarılmıştır.
                                  126 - 6
       DÖRDÜNCÜ BAP - İhtira beratı hakkını iptal ve iskat edecek ahval ile
                   bunlara müteallik devai
    BİRİNCİ FASIL - İhtira beratı hakkının iptal ve iskatını müstelzim ahval

    Madde 36 ila 38 - (Mülga:24/6/1995 - KHK - 551/174 md.)

    Madde 39 - Kanuna muvafık beratı olmadığı veyahut beratının müddeti munkazi-
ye olduğu halde levha ve alameti farika ve damga ve yafta ve ilanlarında beratlı
unvanını derç eyleyen ve berata mutasarrıf iken levha ve alameti farika ve damga
ve yafta ve ilanlarında beratlı olduğunu veyahut beratını zikredip de (Devletin
kefaleti yoktur) ibaresini derç etmiyenlerden iki Osmanlı altından kırkbeş Os-
manlı altına kadar cezayi nakdi alınır ve tekerrürü halinde bunun iki katı ah-
zolunur.
                   İKİNCİ FASIL - Deaviye müteallik mevat

    Madde 40 - İhtira beratının butlanı veyahut hakkı ihtiraın sukutu anda muta-
zarrır olan eşhas tarafından dava olunabilir. Bu davaların ve beratların tasar-
rufuna dair kaffei münazaatın rüyeti bidayeti hukuk mahkemelerine aittir.

    Madde 41 - Bir ihtira beratının asıl sahibi ile ondan bir kısmını teferruğ
eden kimse aleyhine birlikte ikame olunan dava asıl berat sahibinin ikametga-
hındaki mahkemede faslolunur.

    Madde 42 - Bir beratın iptaline veyahut hakkı ihtiraın kat`iyyen iskatına
hüküm ve ilam olunduktan sonra keyfiyet Ticaret ve Ziraat Nezaretine iş`ar olu-
narak 18 inci madde mucibince ilan olunur.
                 BEŞİNCİ BAP - Muhteriatı taklit edenler hakkında
                               olunacak deavi ve mücazat

    Madde 43 - Her kim aharın ihtiraı olan beratlı bir şeyi imal veya beratın
mebni aleyhi olan vesaiti istimal ile berat sahibinin hukukunu ihlal eyler ise
taklit cünhasiyle müttehem olur ve bu cünha ile mahküm olanlardan beş Osmanlı
altından yüz altına kadar cezayi nakdi alınır.

    Madde 44 - Taklit olunmuş eşyayı bilerek ihfa eden ve satan ve satılığa çı-
karan veyahut memaliki Osmaniyeye ithal eyliyenler taklit cünhasiyle mahkum
olanlar gibi mücazat olunur.

    Madde 45 - On ikinci maddede beyan olunan edevatı harbiye ve mühimmatı nari-
yeden Harbiye ve Bahriye dairelerince kabul olunsun ve gerek olunmamış bulunsun
intişarı memleketçe mazarratı mucip olacak muhteriatı bilaruhsat neşir ve füruht
edenler Kanunu Cezanın 166 ncı maddesinin zeyli mucibince mücazat görürler.

    Madde 46 - İşbu kanunun tayin eylediği mücazat birlikte hükmolunamaz. Evvel-
ce ikame olunmuş davadan mukaddem vukubulan ef`alin kaffesi hakkında mücazatın
eşeddi hükmedilir.

    Madde 47 - Mükerrirler haklarında 42 ve 43 üncü maddelerde tayin olunan
cezayi nakdilerden başka bir aydan altı aya kadar hapis cezası dahi hükmolunur
ve işbu kanunda gösterilen cünhaların birinden dolayı ittiham olunan şahıs hak-
kında beş sene mukaddem hüküm terettüp etmiş ise ana mükerrir ıtlak edilir.
Taklit cünhasiyle müttehem olan şahıs berat sahibinin amelesinden veya fabrika
ve sanathanesinde ücretle müstahdem adamlardan bulunduğu veyahut bunlardan olma-
yıp da berat sahibinin amele ve hademesiyle biliştirak beratta tarif olunan
suveri imaliyeye onların vasıtasiyle kesbi vukuf etmiş olduğu halde şeriki
cünha addolunarak hakkında bir aydan altı aya kadar hapis cezası dahi
hükmolunur.

    Madde 48 ila 50 - (Mülga:24/6/1995 - KHK -551/174 md.)

  • Burdasin: Ana Sayfa
    Bugün: 158
    Tıklama: 320
    Çevrimiçi:
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol