//--> osmanli-devleti1299 | Osmanli Devleti | osmanli padisahlari | osmanli vezirleri | Osmanli Ansiklopedi Bilgileri


Osmanli Bizim Çektiğimiz Videolar

osmanli-devleti1299 | Osmanli Devleti | osmanli padisahlari | osmanli vezirleri | Osmanli Ansiklopedi Bilgileri

muhalefet edenler hakkinda kanunu muvakkat

MURAKİBİ BAHRİYEDEN MAADA MAHALLERDE
                 KULLANILAN MÜVELLİDİ BUHARLARLA,BUHAR
                  HAZİNELERİ VE MOTÖRLER NİZAMNAMESİNE
                   MUHALEFET EDENLER HAKKINDA KANUNU
                              MUVAKKAT
Kabul Tarihi               : 16 Teşrinisani 1329; 29 Zilhicce 1331
Yayımlandığı Takvimi Vakayi: Tarih : 4 Kanunuevvel 1329 Sayı: 1670
Yayımlandığı Düstur        : Tertip: 2 Cilt: 6 Sayfa: 66
                            BİRİNCİ FASIL
               Buhar alatı ve motörler füruhtuna dair

     Madde 1  - Buhar kazanlarını veyahut müvellidi buhar olan her nevi alatı
nizamnamesi mahsusuna tevfikan tecrübeye tabi kılmaksızın füruht ve teslim eden
fabrikatörlerden beş ... altından yirmibeş... altına kadar cezayi nakdi alınır.
     Bir kazanı veya müvellidi buhar olan her nevi alatı darüssınaasında
ehemmiyetli  olarak tadil veya tamir ile yeniden tecrübesini icra ettirmeksizin
sahibine iade ve ita eden fabrikatörler hakkında dahi aynı veçhile mücazat
tertip olunur.

     Madde 2  - Buhar hazinelerini nizamnamei mahsusuna tevfikan tecrübe ve
muayene ettirmeksizin füruht ve teslim eden fabrikatörler iki... altından on...
altına kadar cezayi nakdi ile mücazaat edilirler.
                            İKİNCİ FASIL
            Buhar alatiyle motörlerin sureti istimaline dair

     Madde 3 - Nizamnamei mahsusuna tevfikan tecrübesi icra edildiğini müş`ir
damgayı hamil olmıyan buhar kazan veya hazinelerini istimal edenlerden bir...
altından on Osmanlı altına kadar cezayi nakdi alınır. Buhar kazan veya
hazinelerine ehemmiyetli surette tadilat veya tamirat icra ettirdikten sonra
bundan Nezareti aidesine veya hükümeti mahalliyyeye malümat vermeksizin
veyahut alatı mezkureyi damgalarında muharrer tezkiye muadil bir tazyik
tecrübesine tabi tutulması hakkında tarafı hükümetten verilen emri infaz
etmeksizin alatı mezküreyi istimal edenler hakkında dahi aynı veçhile mücazaat
tertip olunur.

     Madde 4 - Nizamnamei mahsusu mucibince beyanname ita etmeksizin kazan
veya buhar hazinesi istimal edenlerden bir... altından on... altına kadar cezayi
nakdi ahzolunur.
     Bu veçhile beyanname ita edilmeden kullanılan alat ikinci maddede muharrer
damgayı dahi hamil olmadığı surette beş... altından yirmi beş... altına kadar
cezayı nakdi alınır.

     Madde 5-  Usulüne tevfikan beyanname ita edildikten sonra nizamnamei
mahsusunun alatı teminiye hakkındaki ahkamına muvafık olmıyarak kazan veya
buhar kapları istimal edenlerden bir... altından beş... altına kadar cezayi
nakdi alınır. Emniyet aletleri veya bunların vaziyeti mevkiyyeleri nizamnamei
mahsusunda muayyen evsafta bulunmıyan kazan veya buhar hazinelerini kullananlar
hakkında dahi aynı veçhile mücazat tertip olunur.

    Madde 6 - Buhar kazan veya hazinelerini damgalarında muharrer tazyikin
fevkinde işleten veya buhar kazanlarının seddadelerini fazla tazyik tahtında
tutan veya diğer emniyet alatını tahrif ve tağyir eyliyen ateşçi veya
makinisten bir... altından beş... altına kadar cezayi nakdi alınır veya işbu
cezayi nakdi ile beraber haklarında üç günden bir aya kadar hapis cezası da
tertip olunur. Fabrika sahip veya müsteciri veyahut müdür veya vekili umuru
kendileri tarafından verilen evamir neticesi olarak nizamnamei mahsusunda
muharrer ahvali memnuaya sebep oldukları halde beş... altından yirmi... altına
kadar cezayi nakdi alınır veyahut işbu cezayi nakdi ile beraber bir haftadan
iki maha kadar hapisle mücazat olunur.

    Madde 7 - Şehir dahilinde mevzuu olup temelleriyle bulundukları mahallerin
vüs`atleri nizamnamesi mahsusuna tevfikan inşa ve ihzar edilmiyen ve hakiki
beş beygir kuvvetini mütecaviz olmaları hesabiyle mebanii mütecavireden duvar ve
fasılai muayyene ile tefrik olunmıyan motörlerin sahiplerinden bir...
altından on altına kadar cezayi nakdi alınır.

    Madde 8 - Şehir dahilinde nizamnamei mahsusuna tevfikan vazolunup fakat
misket tabir olunan aleti hamil bulunmayan veyahut gaz borusu serbest havaya
açılmış olmayan motörlerin sabiplerinden bir... altından üç... altına kadar
cezayi nakdi alınır.
                           ÜÇÜNCÜ FASIL
                         Ahkamı müteferrika

     Madde 9  - Mugayirı nizam ahvalden biriyle mahkum olduktan sonra bir sene
zarfında tekrar mugayiri nizam ahvale cür`et edenler mükerrer addolunur.

     Madde 10  - İşbu kanunda muayyen olan mücazat mükerrerler hakkında iki kat
olarak hükmolunur.

     Madde 11  - İşbu kanunun birinci ve ikinci fasıllarında beyan olan
muhalifi  nizam ahvalin vukuu mecburiyete sebebiyet verir ise mes`ulleri on
günden on aya kadar hapis ve iki.. altından yirmi... altına kadar cezayi nakdi
ile mücazat edilirler.
     Nizamnamei mahsusa muhalif ahval mevte sebep olduğu halde mes`ulleri
hakkında kanunu cezanın yüz seksen ikinci maddesi ahkamı icra olunur.

     Madde 12  - İşbu kanunda şerhedilen muhalifi nizam ahval Ticaret ve Ziraat
Nezareti veya hükümeti mahalliye memurini fenniyesi tarafından teftiş ve tetkik
edilir.
     Memurini fenniye tarafından muhalifi nizam ahval hakkında verilen resmi
raporlar Nezaret veya mahalli hükümetine ita olunur ve hilafı sabit oluncaya
kadar muteberdir.

     Madde 13 - İşbu kanunun icrasına Ticaret ve Ziraat Nezareti memurdur.

  • Burdasin: Ana Sayfa
    Bugün: 161
    Tıklama: 352
    Çevrimiçi:
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol