//--> osmanli-devleti1299 | Osmanli Devleti | osmanli padisahlari | osmanli vezirleri | Osmanli Ansiklopedi Bilgileri


Osmanli Bizim Çektiğimiz Videolar

osmanli-devleti1299 | Osmanli Devleti | osmanli padisahlari | osmanli vezirleri | Osmanli Ansiklopedi Bilgileri

ecanibin hakki istimlaki kanunu

ECANİBİN HAKKI İSTİMLAKİ KANUNUNUN BİRİNCİ
                MADDESİNDE İSTİSNA OLUNAN EŞHASIN EMLAK
                VE ARAZİSİNE MAHSUS KANUN (1)
    Kabul Tarihi                  : 21 Şubat 1298; 25 Rebiülahır 1300
    Yayımlandığı Takvimi Vakayi   : Tarih: -    Sayı: -
    Yayımlandığı Düstur           : Tertip: 1   Cilt:3 (Zeyl) Sayfa: 96

    Madde 1 - Anasıl tebaayı Osmaniyeden iken Tabiiyeti Osmaniye Kanununun
neşrinden mukaddem tebdili tabiyet etmiş olupta senedatı ahdiye mucibince
tarafı Devleti Aliyyeden tabiiyeti ecnebiyeye duhulleri kabul ve tasdik
olunmuş olanlar ve kanunu mezkurun neşrinden sonra ahkamına muvafık surette
tebdili tabiyet edenler, Ecanibin istimlakine dair, 7 Safer sene 1284 tarihli
kanunun vezaifi mahsusa tahtında tayin eylediği kaffei hukuktan müstefit
olurlar. Ancak tabiiyetine girdikleri Devletin zikrolunan İstimlak Kanununa
merbut mazbatayı imza etmiş olmaları şarttır.

    Madde 2 - Devleti Aliyyeden mezuniyeti resmiye istihsal etmeksizin tebdili
tabiiyet edipte tarafı Devleti Aliyyeden tabiyeti ıskat olunan eşhas Memaliki
Osmaniyede istimlak ve tevarüs hakkından mahrum olurlar.

    Madde 3 - Maddei sabıkada gösterildiği üzere hakkı istimlak ve tevarüsten
mahrum olacak eşhasın akaratı memlükesi tebeayı Devleti Aliyyeden bulunan
veresesi beyninde emvali menkule gibi taksim olunur. Ancak Arazi Kanununun 110
uncu ve 111 inici maddeleri ahkamınca o makulelerin arazii emriye ve mevkufede
hakkı tapuları kalmaz. Ve tebdili tabiiyetlerinden mukaddem uhdelerine geçmiş
olan arazii emiriye ve mevkufe dahi varislerine intikal etmeyip mahlül olur
ve bu muamele icareteynli musakkafat ve müştegalatı vakfiye hakkında da
ayniyle caridir.

    Madde 4 - Adliye ve Maliye Nezaretleri işbu kanunun icrasına memurdur.
-------------------
    Bu Kanun;
(1) Yargıtay 14. Hukuk Dairesinin 20.9.1990 tarih ve Esas 1991/1666, Karar
    1991/4726 Sayılı Kararı ile yürürlükte olduğu doğrultusunda karar
    verilmesi üzerine külliyata alınmıştır.
KANUNLAR, MAYIS 1993 (Ek-16)
                                126-8

  • Burdasin: Ana Sayfa
    Bugün: 259
    Tıklama: 592
    Çevrimiçi:
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol