//--> osmanli-devleti1299 | Osmanli Devleti | osmanli padisahlari | osmanli vezirleri | Osmanli Ansiklopedi Bilgileri


Osmanli Bizim Çektiğimiz Videolar

osmanli-devleti1299 | Osmanli Devleti | osmanli padisahlari | osmanli vezirleri | Osmanli Ansiklopedi Bilgileri

mevzuat listesi

CEVAMİİ ŞERiFE VESİR MÜESSESATI HAYRİYENİN
                TAHTINDA VEYA FEVKİNDE VEYA HARİM VE
                 MÜŞTEMİLATINDA BULUNAN MAHALLERİN
                     İSTİMLAKİ HAKKINDA KANUN
          Kabul Tarihi                : 25 Haziran 1328; 23 Recep 1330
          Yayımlandığı Takvimi Vakayi : Tarih : 30 Haziran 1328 Sayı:1175
                                                               Mükerrer
          Yayımlandığı Düstur         : Tertip: 2 Cilt: 4 Sayfa: 562

    Madde 1 - Cevamii şerifenin ve evkaf nezaretine merbut olan sair müessesatı
hayriyenin tahtında veya fevkinde veya harim ve müştemilatında bulunan ve her
nasılsa gayrın uhdesine geçerek ba senedi hakani tasarruf kılınmakta olan
mahalleri Evkaf Nezareti istimlak edebilir.

    Madde 2 - Bu gibi ahvalde menafii umumiyenin mevcudiyeti musaddak olup ayrı-
ca karar istihsaline ihtiyaç yoktur. Tayini bedel ve müteferriatında İstimlak
Kanununa tevkifi muamele olunur.


Madde 3 - İşbu kanunun icrasına Evkaf Nazırı memurdur.
  • Burdasin: Ana Sayfa
    Bugün: 156
    Tıklama: 258
    Çevrimiçi:
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol