//--> osmanli-devleti1299 | Osmanli Devleti | osmanli padisahlari | osmanli vezirleri | Osmanli Ansiklopedi Bilgileri


Osmanli Bizim Çektiğimiz Videolar

osmanli-devleti1299 | Osmanli Devleti | osmanli padisahlari | osmanli vezirleri | Osmanli Ansiklopedi Bilgileri

il ozel idaresi kanunu

İL ÖZEL  İDARESİ KANUNU (1)
    Kabul Tarihi                  : 13 Mart 1329; 17 Rebiülahır.1331
    Yayımlandığı Takvimi Vakayi   : Tarih: 15 Mart 1321 Sayı:1414
    Yayımlandığı Düstur           : Tertip:2 Cilt:5 Sayfa:186
                         BİRİNCİ KISIM
                     İdarei Umumiyei Vilayat

    Madde 1 ila 74 - (Mülga: 18/4/1929 - 1426/69 md.)
                          İKİNCİ KISIM
                     İdarei Hususiyei Vilayat
                          BİRİNCİ FASIL
                            Vilayet

    Madde 75 - Vilayet, emvali menkule ve gayrimenkuleye mutasarrıf ve işbu
kanun ile muayyen ve mahdut vezaifi hususiye ile mükellef bir şahsı manevidir.
Emvali hususiyei vilayet mahfuziyet ve masuniyet itibariyle emvali umumiyei
devletten maduttur.

    Madde 76 - Vilayetin umur ve menafii hususiyesini tedvir ve muhafaza ve onu
temsil ve tesis eden vesaiti idariye valii vilayet ile meclisi umumii vilayet ve
encümeni vilayettir.

    Madde 77 - Vilayete mevdu bilcümle umur ve vezaifi hususiyede selahiyeti
icraiye münhasıran valiye aittir.
    Memurini hususiyei vilayetin vazifei memuriyetlerine müteallik
suiharekattan dolayı muhakemeleri memurini devlet hakkındaki usul ve mukarrerata
tabidir.
--------------------
(1) a- Bu Kanunun adı, 16/5/1987 tarih ve 336O sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle
"İl Özel İdaresi Kanunu" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
b- Bu Kanundaki karayolları trafiğiyle ilgili bilcümle hükümler,11/5/1953
tarih ve 6O85 sayılı Kanunun 76 ncı maddesiyle yürürlükten kaldırılmış-
tır.
c- Bu Kanunun seçimlerle ilgili ve 19/7/1963 tarih ve 306 sayılı Kanunla
değiştirilen veya eklenen maddelerinin 18/1/1984 tarih ve 2972 sayılı
Kanuna aykırı hükümleri anılan Kanunun 37 nci maddesi ile yürürlükten
kaldırılmıştır.
d- 16/5/1987 tarih ve 3360 sayılı Kanunun 18 inci maddesiyle bu kanuna
eklenen Ek Madde 4 hükmü gereğince kanunun çeşitli maddelerinde geçen
deyimlerden;
İrade....: Cumhurbaşkanının onayı,
Dahiliye Nezareti: İçişleri Bakanlığı,
Nafia Nezareti: Bayındırlık ve İskan Bakanlığı,
Nezaret: Bakanlık,
Encümeni vilayat: İl Daimi Encümeni,
Meclisi Umumi: İl Genel Meclisi,
Valii Vilayat ve Memurini Hususiyei Vilayat: Vali ve İl Özel İdare
Personeli olarak değiştirilmiştir.
Vilayete Ait Hidematı Mahalliye

Madde 78 - Vilayete ait hidematı mahalliye berveçhiatidir.
1 - Memaliki Osmaniyede devairi Devletçe görülecek lüzum üzerine küşat ve
tesviyesi ve tamiri Nafia Nezaretine ait olan turuku umumiyeden maada vilayet
dahiline münhasır olarak liva ve kaza ve nahiyeleri yekdiğerine rapteden turuk
ve meabirin küşat ve inşasiyle tamiratı mütemadiyesi;
(Gerek turuku umumiyenin, gerek turukuhususiyei vilayetin şehir ve
kasabalar dahiline tesadüf eden aksamının inşa ve tamiri dahi nevine göre Nafia
Nezaretine veya vilayete aittir.)
2 - (Değişik: 3 Nisan 1330) Vilayet varidatı adiye ve fevkaladesinin
müsaadesi derecesinde göl ve bataklıkların ıslah ve teybisi için ameliyatı
lazıme icrası yahut bu ameliyatın şeraiti mahsusai nafia ile talibine ihalesi;
(Ameliyatı mezkureye ait evrakı fenniye Nafia Nezaretince tetkik ve iki ay
zarfında aynen veya tadilen kabul ve tasdik edilecektir.)
3 - (Değişik: 3 Nisan 1330) Şehir ve kasabalarda menafii belediyelere ait
ve şeraiti Devletçe müttehaz kavaide muvafık olmak ve müddeti kırk seneyi
tecavüz etmemek üzere hayvan, buhar ve elektrikle cerrolunur tramvaylar inşa ve
elektrikle veya havagaziyle tenvirat icrası ve kudreti elektrikiye tevzii ve
şürbe salih su isalesi için imtiyaz itası ve dahili vilayette otomobil ve otobüs
ve omnibüs arabaları işletmek ve sanayii muhtelifeye ait fabrikalar tesis etmek
için ruhsat itası;
(Müddeti kırk seneyi tecavüz eden bilumum imtiyazat ile kuvvei muharrikesi
sukutu miyah ile istihsal olunacak cer ve tenviri elektrikiye müteallik
imtiyazat Nafia Nezaretince ita olunur.)
4 - Nümune ve tecdübe çiftlik ve tarlaları ve fidanlıklar ile çiftçilik
mektepleri ve damızlık hayvanatı ve alatı ziraiye depoları tesisi, mahsulatı
ziraiye ve hayvanatı ehliye sergi ve müsabakaları küşat ve at yarışları
icrasiyle mükafatı naktiye itası, mahsulatın cinsini ıslah etmek ve vilayetin
iklimine muvafık mahsulatı cedide yetiştirmek için meccanen fidan ve tohum
tevzi, merkezi ziraat olan mahallerde umumun istifade edebileceği hasat ve
harman ve kalbur makinelari ve sair alatı ziraiye ihzariyle zuraa icarı, ziraat
müzeleri ve zirai taavün şirketleri tesisi velhasıl terakkiyatı ziraiyeyi temin
edecek her türlü hususatın tatbik ve icrası;
5 - Orman yetiştirmeğe müstait mahallerde orman yetiştirilmesi ve yabani
ağaçların aşılanarak müsmür hale ifrağı esbabının temini;
6 _ Vilayete mahsus yerli iktisat ve itibar sandıkları teşkili veya
küşadına ruhsat itası;
7 - Mevakii münasebede sanayi odaları ve sanayi mektepleri küşadı ve
bunlarda ihtiyacatı mahalliyeye muvafık sanayiin talimi, sanayii mahalliye
mahsulat ve mamulatının teşviki için müsabakalar ve sergiler küşadı ile mükafatı
naktiye itası, sanayii mahalliyeye ait müzeler tesisi;
8 - İcap eden mahallerde Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları tesisi ve
sergiler küşadı ve pazar ve panayırlar ihdası Velhasıl umuru ticaretin tevsi
ve teshili ve serveti mahalliyenin teksiri için lazımgelen tedabirin ittihazı;
9 - (Değişik: 3 Nisan 1330) Tahsili iptidainin temini için umumi ve
ledelhace seyyar mekatibi iptidaiye ve Darülmuallimini iptidailer ve amele ve
fıkaraya mahsus gece mektepleri ve liva idadileri tesis ve inşası ve bunaların
Maarifi Umumiye Kanununa tevfikan idare ve nezareti;
10 - Vilayet dahilinde eytamhane,hastahane, bimarhane ve darülaceze gibi
müessesatı ve hayriye ve sıhhiye tesisi;
11 - Vilayete ait bilcümle emlak ve akar ve emvalin idaresi;
12 - Vilayet menfaatine tesis olunacak müessesatı nafia ve hayriyenin
idare ve nezareti.
13 _(Ek:16/5/1987_3360/2md.)İl Özel İdaresi,mahalli müşterek nitelikte
olan imar,bayındırlık,sağlık ve sosyal yardım,çevre sağlığı ve koruması,eğitim
ve spor, tarım, ağaçlandırma, orman tesisi, ekonomi ve ticaret, haberleşme,
kültür,turizmle ilgili görevler ve bu Kanun dışında çeşitli mevzuatla verilen
görevleri imkanları ve tesbit edeceği öncelik sırasına göre yürütür.(İkinci cüm-
le iptal:An.Mah.`nin 22/6/1988 tarih ve E.:87/18,K.:88/23 sayılı kararı ile.)
14 - (Ek: 16/5/1987-3360/2 md.) İl Özel İdaresi,il`in mahalli hizmetlerini
kalkınma planı ilke ve hedeflerine uygun olarak ve il`in imkan ve ihtiyaçlarını
da göz önünde bulundurarak yıllık program hazırlamak ve uygulamakla görevlidir.
Yıllık proğramlar; genel, katma ve özel bütçeli idarelerden ve diğer
kaynaklardan mahalli idarelere aktarılacak ödenekler de dikkate alınmak sure-
tiyle bakanlıklar, bölge ve il kuruluşları ile koordineli bir şekilde hazırla-
nır. Söz konusu programların il genel meclisince kabulünden sonra bakanlıklar-
ca aktarılan ödeneklere ait olan kısmı ilgili bakanlığın aynen veya tadilen
onayı ile yürürlüğe girer. Bayındırlık ve iskan Bakanlığına ödeneği aktarılarak
yürütülen işlerde onay makamı. Bayındırlık ve İskan Bakanlığıdır.
15 - (Ek: 16/5/1987-3360/2 md.) Genel, katma ve özel bütçeli idareler bu
maddenin 13 üncü bendindeki esaslar dahilinde kendi bütçelerinde yer alan öde-
nekleri il özel idarelerine aktarırlar.
(Ek 2 ve 3 üncü fıkralar mülga:16/5/1987 - 3360/2 md.)

Madde 79- Vilayet bütçesi adi ve fevkalade bütçe namiyle iki kısma
münkasemdir.

Madde 80- (Değişik: 16/5/1987 - 3360/3 md.)
İl Özel İdaresinin gelirleri şunlardır:
1. Özel kanunlarla tanınmış vergi, resim ve harç gelirleri,
2. Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılacak paylar,
3. Genel, katma ve özel bütçeli idarelerden aktarılacak ödenekler,
4. Her çeşit teşebbüs ve faaliyetler karşılığında sağlanacak gelirler,
5. Taşınır ve taşınmaz mallarının kira, satış ve başka suretle
değerlendirilmesinden doğacak gelirler,
6. 3194 sayılı İmar Kanununun 42 nci maddesine göre tahsil edilecek para
cezaları ile diğer para cezaları,
7. 3194 sayılı İmar Kanunu gereğince verilecek inşaat ruhsatı ile yapı
kullanma izninden alınacak harçlar,
8. Tahvil ve hisse senetlerinin faiz ve temettüleri ile bunların
itfasından veya satışından elde edilecek gelirler ve bankadaki paraların faiz
ve diğer gelirleri,
9. Hizmet karşılığında alınacak ücretler,
10. Her türlü bağışlar,
11. Milli park statüsünde bulunmayan, doğal güzellikleri taşıyan veya
tarihi harabe niteliğinde olup Kültür ve Turizm Bakanlığınca ücretli girişe ta-
bi tutulmayan yöreler için valilerin teklifi Kültür ve Turizm Bakanlığının onayı
ile alınacak giriş-gezi ücretleri,
KANUNLAR, ŞUBAT 1989 (EK-3)
12. Diğer gelirler.
Bu suretle temin edilen gelirlerin mevduat olarak yatırılacağı kamu banka
veya bankaları, Bakanlar Kurulunca tespit edilir.
Başka kurumlarca tahsil edilen kanuni paylar veya vergi gelirleri payların-
dan özel idarelere düşen kısım tahsil edildikleri ayı takip eden, ayın sonuna
kadar özel idareler adına yatırılır. Yatırmayanlar hakkında 6183 sayılı Amme
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun hükümleri uygulanır.
1 - (Değişik: 3 Nisan 1330) Vilayet fevkalade bütçesinin varidat
kısmını teşkil eden mevat şunlardır:
1 - Adi bütçenin fazlai varidatı:
2 - İstikraz hasılatı;
3 - Masarifi fevkaladeye mahsus olmak ve nisbeti Muvazenei Umumiye Kanuniyle
tayin olunmak üzere vilayet meclisi umumisince bila vasıta tekalifi umumiye
üzerine muvakkaten ilave ve tarholunacak küsuratı munzamei fevkalade;
4 - Masarifi fevkaladeye mahsus olarak ledelicap umumi bütçenin ianeten
tahsis edeceği mebaliğ.

Madde 82 - (Değişik : 16/5/1987 - 3360/4 md.)
İl özel idaresinin giderleri şunlardır:
1. Bu Kanun ve diğer kanunlarla verilen mahalli görevlerin ifası için
yapılan harcamalar,
2. Yönetim ve personel giderleri,
3. İl genel meclisi il daimi encümeni başkan ve üyelerinin ödenekleri ve
yollukları ile diğer görevlilerin yollukları,
4 . Özel kanun, karar, ilam ve sözleşmelere dayanan harcamalar, paylar,
ödemeler ve borçlar,
5 . Kanunlar gereğince başka kurum, kuruluş ve teşebbüslere yapılacak
yardımlar ve özel idare teşebbüslerine verilecek sermayeler ile özel idarenin
katılmayı uygun bulduğu, şirket, kooperatif, birlik, kamu yararına hizmet
yapan dernekler ve benzeri ortaklığa katılma payları ve yardımlar,
6. Özel idare gelirlerinin tahsil giderleri,
7. Özel idare mallarının vergi, resim, harç ve sigorta giderleri,
8. İçişleri Bakanlığınca çıkartılacak bir yönetmelikle esas ve usulleri
belirlenecek temsil, ağırlama ve tören giderleri,
9. 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 180 inci maddesi gereğince kesinleşmiş
öz gelirin binde biri nispetinde konulacak ve mahkeme kararına dayanan belge
karşılığı olarak barolara yapılacak yardım giderleri,
10. 3194 sayılı İmar Kanunu ile valiliklere verilen görevlerin ifası için
yapılan harcamalar,
11. Özel idare hizmetleri ile ilgili diğer giderler.

Madde 83 - Fevkalade bütçenin masarif kısmı hidematı vilayete ait her türlü
inşaat ve tesisatı cedide masarifinden ve adi bütçeye taallük eden masarifi
daime haricinde vukubulacak arızi ve muvakkat masariften teşekkül eder.

Madde 84 - (Değişik : 16/5/1987 - 3360/5 md.)
İl özel idaresi bütçesi, genel bütçe mali yılına paralel ve İçişleri
Bakanlığı ile Maliye ve Gümrük Bakanlığınca birlikte düzenlenmiş formüle uygun
olarak hazırlanır.
İl özel idaresi bütçesinin hazırlanması, il daimi encümenince incelenme-
si, il genel meclisinde görüşülmesi ve kabulüne dair usul, esas ve süreler İçiş-
leri Bakanlığınca çıkartılacak bir yönetmelikle düzenlenir.

Madde 85- Vilayet bütçeleri için devrei hesabiye tam on iki aydan ve mah-
sup muamelesi müddeti iki aydan ibarettir. Bir senenin bütçesinden müdevver me-
baliğ ertesi sene bütçesinde ait bulunduğu fasla ilave olunur.

Madde 86- (Değişik: 16/5/1987-3360/6 md.)
İl genel meclisince görüşülüp kabul edilen bütçe o yıla ait program da
eklenerek, vali tarafından toplantının sona ermesinden itibaren en geç 15 gün
içinde İçişleri Bakanlığına gönderilir.
Bütçe İçişleri Bakanlığınca 30 gün içinde onaylanır. Bu süre içerisinde
onaylanmayan bütçe kendiliğinden onaylanmış sayılır.
İçişleri Bakanlığı;
1. Bütçedeki mevzuata aykırı madde ve deyimleri düzeltmeye,
2. İl özel idaresinin tahsile yetkili olduğu halde bütçeye konmamış
gelirlerini koymaya ve noksan konulanları kanuni hadde çıkarmaya,
3. İl özel idaresinin tahsile yetkili olmadığı gelirleri tahakkuk etmemiş
taşınır ve taşınmaz malların satış gelirleriyle gerçekleşmemiş borçlanma
gelirlerini çıkarmaya, kanuni yetki ve tarife üstündeki gelir tahminlerini
kanuni hadde indirmeye,
4. Yapılması il özel idaresi görevlerinden olmayan hizmetler için konul-
muş ödenekleri çıkarmaya,
5. Bütçeye konulması kanunen zorunlu iken konulmamış ödenekleri koymaya
veya kanuni hadde indirmeye,
6. Kesinleşmiş ilam, istikraz, tahvil, kredi, anlaşma ve sözleşme
hükümlerine göre anapara ve faiz ödemelerini karşılamaya yetecek kadar ödenek
koymaya, mevcutları bu amaçla yeteri kadar artırmaya,
Yetkilidir.
Bu sebepler dışında İçişleri Bakanlığınca bütçede değişiklik yapılamaz.
Ek Madde - (Ek: 20/2/1930-1561/2 md.) Dahiliye Vekaletinde içtima edecek
olan bu komisyonda bütçelerin tevdii tarihinden itibaren bir ay zarfında ve
İdarei Umumiyei Vilayet Kanununun 84 üncü maddesi ahkamı dairesinde tetkiki
icap eder. Komisyonun mesaisi ihzaridir. İhtilaflı hususat İcra Vekilleri
Heyetince nihai karara iktiran eder.
(Ek: 9/12/1933-2346/2 md.) İşbu komisyonların bütçelerin vekalete vürudu
tarihinden itibaren her gün toplanması mecburidir.
Valii vilayet ve memurini hususiyei vilayet:

Madde 87-(Değişik:16/5/1987-3360/7 md.)
Vali il özel idaresinin görevlerini, özel idare müdürlüğü ve merkezi
idarenin ildeki teşkilatları vasıtasıyla yürütür.
(İkinci fıkra iptal: An.Mah.`nin 22/6/1988 tarih ve E.:87/18,K.:88/23
sayılı kararı ile)

Madde 88- Vali, her sene meclisi umumii vilayetin in`ikadından evvel
vilayet bütçesini tanzim ettirip lıcelittetkik evvela encümeni vilayete badehu
vilayet meclisi umumisine tevdi eder.

Madde 89- Vali, bütçede murakkam olan varidat ve masarifatın istilzam
edeceği mukavelat projelerini ihzar ile yüz kırk dördüncü maddenin üçüncü
fıkrası mucibince encümeni vilayette tetkik ettirdikten sonra müzayedat ve
münakasatın ihalesini icra ve mukavelat senedatını teati eder.
KANUNLAR, ŞUBAT 1989 (EK-3)

Madde 90- Vali, vilayet bütçesinin amiri itasıdır. Meclisi umumii vilayet
tarafından tasdik olunan bütçe mucibince her ay vukubulan sarfiyat cetvelini
evrakı müsbitesiyle birlikte encümeni vilayete tevdi eder.

Madde 91- Vali,her sene senei sabıkanın hesabı kat`isini tanzim ile
encümeni vilayette tetkik ettirdikten sonra berayı tasdik meclisi umumiye tevdi
eder.

Madde 92- Vali, meclisi umumi kararı ile vilayet namına akar iştira ve
beyi ve mübadele ve bu akaratın tarzı idaresini tayin ve bunlardan bir veya bir
kaçını mektep ve hastahane gibi hidematı umumiyeye tahsis eder.

Madde 93 - Vali, vilayet menfaatına vukubulan hibe ve vasiyetleri meclisi
umumi karariyle kabul eder.

Madde 94 - Vali, vilayete tefrik edilen mevat hakkında mehakim ve devairi
resmiyede bizzat müddei ve müddeialeyh sıfatiyle muhakeme ve murafaaya ve
kaffei turuku kanuniyeye müracaata ve bu vezaifi münasip göreceği zevata mahtum
vekaletname ile tamimen ve tahsisen tevdie mezundur.

Madde 95 - Vali, seyrisefaine ve nakli eşyaya müsait olan enhardan
kemiyeti nehrin seyrüsefere olan hizmetini tağyir etmediği memurini Nafia
tarafından tasdik olunmak şartiyle makineler vasıtasiyle su alınmasına meclisi
umumi karariyle ruhsat itasına mezundur.
(Bu türlü enhar üzerinde nehrin seviyesini tenzil ve seyrisefain hizmetini
tatil veya işkal edecek tesisat hükümeti merkeziyenin müsaadesine vabestedir.)

Madde 96- İnhisarı tazammun etmemek şartiyle enhar kenarlarında seyrisefain
hizmetine mahsus olarak iskeleler inşasına ruhsat itası ve bu iskelelerin
şeraiti istimalinin ve tarifelerinin tayini meclisi umumi karariyle valiye
aittir.

Madde 97-Vilayet maarif müdür veya müfettişlerinin inzimamı reyi ile
nizamnamei mahsusuna tevfikan mekatibi hususiye küşadına ruhsat vermek ve
Maarif müfettişi vesatetiyle bu mektepleri tahtı nezarette bulundurmak emri
maarifte valilerin hukuk ve vezaifi cümlesindendir.

Madde 98- Vali maiyetinde maaşat ve masarifatı vilayetin varidatı
hususiyesinden tesviye edilmek üzere mükellef ve mes`ul bir müdürün tahtı
idaresinde bir vilayet muhasebei hususiye kalemi bulunur.

Madde 99 - (Değişik: 16/5/1987-3360/8 md.)
İl özel idare müdürü; il özel idaresinin validen sonra en üst düzeyde
yetkili ve görevli memuru olup, il özel idaresi hizmetlerinin yürütülmesinden,
valiye karşı sorumludur.
İl özel idare müdürünün görevleri şunlardır:
1. Özel idare teşkilatını vali adına yönetmek,
2. İlin yıllık programı, bütçe tasarısı ve kesinhesabını hazırlamak,
3. Mevzuatla verilen görevleri yerine getirmek ve vali tarafından
verilecek diğer işleri yapmak.

Madde 100-(Değişik:16/5/1987-3360/9 md.)
Kaymakamlar valinin vereceği özel idare hizmetlerini yaparlar. Kaymakam-
lar özel idare hizmetlerinin yürütülmesinden valiye karşı sorumludur.
Yaptıkları bu hizmetler karşılığında kaymakamlara 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununda yer alan 1 inci derecenin son kademesi gösterge rakamının,
bütçe kanunlarında Devlet memurları maaşı için belirlenen katsayı ile çarpımı
sonucu bulunacak miktarın yarısını açmamak üzere her yıl İçişleri Bakanlığınca
tespit edilecek miktarda aylık ödeme yapılır.

Madde 101 - (Birinci fıkra Mülga 16/5/1987 - 3360/19 md.)
Masraf senetleri ve havalenameler vilayet muhasebei hususiye kalemi
müdürünün (sarfı lazım gelir) işaretini ve amiri ita olan valinin imzasını
muhtevi olmak icap eder.
Vilayet muhasebei hususiye muamelatının suveri icraiyesi talimatı mahsusa
ile izah olunmuştur.
(Ek fıkra Mülga: 16/5/1987 - 3360/19 md.)

Madde 102 - Vilayetin vezaifi hususiyesiyle mükellef bilcümle memurların
nasb ve azli valiye aittir.
(Son fıkra Mülga : 2/11/1336 - 62/1 md.)

Madde 103- (Değişik:19/7/1963-306/2 md.)
Her ilde bir il genel meclisi bulunur.
İl genel meclisleri üyeleri ilçeler adına seçilir.
Son nüfus sayımına göre:nüfusu:
25 000 e kadar olan ilçelerden 1
25 001 den 40 000 e kadar olan ilçelerden 2
40 001 den 55 000 e kadar olan ilçelerden 3
55 001 den 70 000 e kadar olan ilçelerden 4
Üye seçilir.
Bundan sonra her 25 000 nüfus için bir üye eklenir.
Her ilçeden il genel meclisine seçilecek üye miktarı ilçe seçim
kurullarınca tesbit edilerek seçimin başlangıç tarihinden veya yeniden seçim
yapılacağına dair ilandan sonraki 7 gün içinde ilan edilir.

Madde 104 - (Mülga:19/7/1963-306/3 md.)

Madde 105 - (Değişik:19/7/1963 -306/2 md.)
İl genel meclisine üye seçilebilmek için:
1. Türk vatandaşı olmak,
2. Seçimin başlangıcından önce en az altı aydanberi il dahilinde ikamet
etmek,
3. 25 yaşını tamamlamış olmak,
4. Türkçe okuyup - yazma bilmek,
5. Kısıtlı, kamu hizmetlerinden yasaklı, izinsiz olarak yabancı Devlet
hizmetlerinde bulunmamak,
6. Ağır hapis cezasını gerektiren bir suçtan dolayı kesin olarak hüküm
giymemek,
7. Taksirli suçlar hariç olmak üzere 5 yıldan fazla hapis cezası ile
kesin olarak hüküm giymemiş bulunmak,
8. Zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık,
sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlardan
biri ile kesin olarak hüküm giymemiş bulunmak,
9. Muvazzaf askerlik hizmetini yapmış olmak veya yapmış sayılmak,
10. Halen il dahilinde özel idare hizmetleriyle ilgili bir iş için özel
idare ile mukavele akdetmemiş veya taahhüt altına girmemiş veyahut bu gibi
şahısların ortağı, kefili veya bu cihetlerden borçlu bulunmamış olmak, lazımdır.
(Son fıkra Mülga: 14/4/1970 - 1252/3 md.)

Madde 106 - (Değişik:19/7/1963 - 306/2 md.)
Cumhuriyet Senatosu Üyeliği,milletvekilliği, belediye başkanlığı, belediye
meclisi üyeliği ile il genel meclisi üyeliği bir şahıs uhdesinde birleşemez.
*
Cumhuriyet Senatosu Üyesi, milletvekili, belediye başkanı il genel meclisi
üye seçildiği ve il genel meclisi seçimi sonucunun kendisine tebliği tarihinden
itibaren 3 gün içinde tercih hakkını kullanmadığı takdirde il genel meclisi
üyeliğini reddetmiş sayılır.
Belediye meclisi üyesi il genel meclisine üye seçildiği ve seçim sonucunun
kendisine tebliğinden başlamak üzere 3 gün zarfında tercih hakkını kullanmadığı
takdirde il genel meclisi üyeliğini kabul etmiş sayılır.
Keza, il genel meclisinde üye iken Cumhuriyet Senatosu üyeliğine,
milletvekilliğine, belediye başkanlığına veya belediye meclisi üyeliğine
seçilenler hakkında da aynı şekilde işlem yapılır.

Madde 107- Bir vilayetin birkaç kazasında intihap olunan bir aza sekiz
gün zarfında kazalardan bir tanesini tercihe mecburdur. Tercih etmediği takdirde
en ziyade rey kazandığı kazanın azası addolunur.

Madde 108 - (Değişik:11/6/1946-4928/1 md.)
İl Genel Meclislerinin süresi Eylül ayından başlamak üzere dört yıldır.
Seçim dönemi bitmezden önce meclis feshedilir veya infisah ederse yeniden
seçilecek meclis eski meclisin süresini tamamlar. Bir seçim dönemi içinde
yeniden kurulmuş veya kurulacak olan illerin genel meclislerine ait süreler de
diğer genel meclislerin süresiyle birlikte sona erer. Seçim dönemi sonunda
seçimin yenilenmesine imkan görülmezse Bakanlar Kurulu karariyle süre bir yıl
uzatılır. Bu takdirde, uzatılan süre gelecek meclisin döneminde geçmiş sayılır.

Madde 109- Meclisi umumi azası istifa eder veya cinayetle ve muhilli şeref
ve haysiyet bir fiilden dolayı cünha ile mahkum olur veyahut meclisi umuminin
bir senelik içtima müddetinin nısfından ziyade müddet bila mazereti meşrua
meclise devam etmemiş bulunursa azalıktan sakıt olur.

Madde 110- (Değişik:11/6/1946-4928/1 md.)
Üyelerden çekilen, ölen veya süresi bitmeden önce başka bir ile ikametgahı-
nı nakleden veyahut üye olmak niteliğini kaybedenlerin yerlerine hangi ilçeden
seçilmişlerse o ilçenin yedekleri, kazandıkları oy sırası ile,evvelki üyenin
süresini bitirmek üzere getirilir. Yedek üyeler de Genel Meclise üye olarak
alındıktan sonra üyelik açılırsa o ilçede, son Genel Meclis seçimi için hazırla-
nan defterler esas tutularak, yalnız açılan üyelik için yeniden seçim yapılır.
Bu suretle seçilen üye, yerine seçildiği üyenin süresini doldurur.

Madde 111- (Değişik: 16/5/1987-3360/10 md.)
İl genel meclisi her yıl Mayıs ve Kasım aylarının ilk haftasında olağan
olarak toplanır. Toplantı süreleri en çok 30`ar gündür.
Kasım ayı toplantısı dönem başı toplantısıdır.
Toplantı süresi sona erdiği halde konuların incelenmesi ve görüşülmesi
neticelenmemiş ise il genel meclisi 10 günü geçmemek üzere toplantıyı uzatır ve
sebeplerini İçişleri Bakanlığına bildirir.
Seçim sonuçlarının alınmasından itibaren 15 gün içinde il genel meclisi
vali tarafından toplantıya çağrılır. İlk birleşimde başkanvekilleri ve katipler
ile il daimi encümeni üyeleri seçimi yapılır. Bunların görevleri il genel
meclisinin dönem başı toplantısına kadar devam eder.
İl genel meclisine vali başkanlık eder. İl genel meclisi; dönem başı
toplantısının ilk birleşiminde üyeleri arasından gizli oyla birinci ve ikinci
başkanvekili ile ikisi yedek olmak üzere dört katip seçer. Başkanlık divanı bir
başkan ve iki katipten kurulur. Valinin bulunmadığı toplantılarda birinci
başkanvekili, o da yoksa ikinci başkanvekili meclise başkanlık eder.
İl genel meclisi toplantılarının başlama ve bitiş tarihleri İçişleri
Bakanlığına bildirilir.

Madde 112-113-(Mülga:16/5/1987-3360/19 md.)

Madde 114- Devletçe veya vilayetçe lüzum görüldüğü zaman ve müddeti
içtimaı tayin edilerek meclisi umumi sureti fevkaladede dahi içtimaa davet
olunabilir. İşbu fevkalade içtimada tetkik olunacak mesail azalara
davetnamelerle beraber tebliğ olunur. Ve bu içtimada mesaili muayyenei
mezküreden başka bir şey müzakere olunamaz.

Madde 115- Meclis umumi azasının sülüsanı eshabı mucibe dermeyaniyle
meclisi umuminin fevkalade olarak içtimaını validen talep ederlerse vali işbu
talebi mütalaayı mahsusasiyle beraber Dahiliye Nezaretine iş`ar eder.Nezaret-
çe tensip edildiği takdirde maddei sabıkada muharrer şerait dairesinde meclisi
umumi fevkalade olarak içtima ve icrayı müzakere eder.

Madde 116-(Değişik:16/5/1987-3360/11 md.)
İl genel meclisinin başkan ve üyelerine toplantıların devamı süresince
her gün için 400 gösterge rakamının bütçe kanunlarında Devlet memurları maaşı
için her yıl belirlenen katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarı aşmamak
üzere ödenek verilir.
Bu ödeneğin miktarı, İçişleri Bakanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulu
kararı ile tespit edilir.

Madde 117- Vali meclisi umumiyi vakti muayyeninde küşat ve müddeti
içtimaın nihayetinde hitamı müddetini beyan eder.

Madde 118-(Mülga:16/5/1987-3360/19 md.)

Madde 119-(Değişik:16/5/1987-3360/12 md.)
İl genel meclisinin çalışma esas ve usulleri İçişleri Bakanlığınca
çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir.

Madde 120- Meclisi umumii vilayet azayı mürettebesinin nısfından bir
ziyadesi hazır bulunmadıkça müzakereye iptidar edemez. Meclisi umuminin
mukarreratı azayı mevcudenin ekseriyeti mutlakasiyle ittihaz olunur. Bir
mesele hakkında ekseriyeti mutlaka hasıl olmadığı halde o işin müzakeresi
ertesi güne talik edilir.Yine ekseriyeti mutlaka hasıl olmaz ise ekseriyeti
nisbiyeye itibar olunur. Tesavii aza vukuunda reisin bulunduğu taraf tercih
olunur.

Madde 121-(Değişik:16/5/1987-3360/13 md.)
İl genel meclisi üyelerinden her biri oyunu bizzat kullanır. Bütçe
görüşmelerinde ad okunmak suretiyle oy kullanılır.
İl genel meclisinde yapılacak seçimler ve üzerinde tereddüt bulunan seçim
tutanakları hakkında gizli oylama yapılır. Gizli oylamalarda, oylarda eşitlik
halinde oylama bir kez daha tekrarlanır, yine eşitlik olursa kuraya başvurulur.

Madde 122- Meclisi umumi müzakeratının hulasası Vilayet Gazetesiyle neşrü
ilan olunur.

Madde 123 - Meclisi umumice müzakere olunacak mevat vali tarafından
meclise tevdi olunur. Meclisi umumi azasından her biri dahi vilayete ait vezaif
cümlesinden bulunan mevadda dair teklif dermeyanına selahiyettardır. İşbu tek-
lif meclisçe ekseriyeti mutlaka ile kabul edilirse ruznameye ithal edilir.

Madde 124- Meclisi umumi siyasiyata dair müzakerat icra ve temenniyat
izhar etmekten kat`iyen memnudur.

Madde 125 - (Değişik: 19/7/1963-306/2 md.)
İl genel meclisi :
1 - Kanunen belirli olan, olağan veya olağanüstü toplantılar haricinde
toplanırsa,
2 - Kanunen belirli olan yerden başka bir yerde toplanırsa,
3 - Kanunen kendisine verilen görevleri süresi içinde yapmaktan çekinir
ve bu hal il genel meclisine ait işleri sekteye veya geciktirmeye uğratırsa,
4 - Siyasi meseleleri müzakere eder veya siyasi temennilerde bulunursa,
Vali durumu gerekçesiyle birlikte derhal İçişleri Bakanlığına bildirmeğe
mecburdur.
İçişleri Bakanlığının iş`arı üzerine Danıştay`ın kararı ile fesholunur
ve bu gibi yerlerde yeniden seçim yapılır.
Yeni meclis, eski meclisin geri kalan süresini tamamlar.
İçişleri Bakanlığı lüzum gördüğü takdirde meclisin feshine dair iş`ar
ile birlikte karar verilinceye kadar meclis toplantılarının tehirini de talep
eder.
Danıştay tarafından bu husus iki ay içinde incelenerek bir karara bağla-
nır.

Madde 126- Meclisi umumi bütçenin tasdikinden evvel fesholunursa geçen
senenin bütçesi meclisi umuminin içtimaı ile yeni bütçenin kabul ve tasdikına
kadar mer`idir.

Madde 127- Meclisi umumii vilayetin muayyen olan zaman haricinde ve
meclisi umumi dairesinin gayri mahalde içtimaı kat`iyyen memnu ve bu suretle
biliçtima ittihaz olunan mukarerat keenlemyekundur. Vali bu yolda vukubulan
içtimaları derakap dağıtmak için lazımgelen tedabiri ittihaz eder.

Madde 128- Meclisi umumii vilayet, her içtimaı senevi iptidasında vali ta-
rafından geçen sene içtimaında ittihaz olunan mukarreratın tatbikat ve icraatı-
na dair meclise verilen ve bir sureti Dahiliye Nezaretine gönderilen izahname
ile bu hususta encümeni vilayet tarafından tanzim edilecek mütalaanameyi kıraat
ve müzakereye iptidar eder; icraatı vakıa hakkında vali tarafından verilen iza-
hatı meclisi umumi sülüsanı ekseriyetle kafi görmezse müzakeratı aynen ihtiva
edecek surette bir zabıtname tanzim ve Dahiliye Nezaretine takdim olunur.

Madde 129- Meclisi umumii vilayet, hususi bütçe layihasını madde bemad-
de ve bütçeye merbut cetvelleri fasıl fasıl tetkik ve lüzum gördüğü cihetlerini
bittadil tasdik eder.
Şuabatı idarei vilayet rüesası hidematı hususiyei vilayetten kendi
dairelerine ait hususatın ve daireleri bütçelerinin hini müzakeresinde meclisi
umumide hazır bulunarak izahatı lazimeyi ita ederler.

Madde 130- Meclisi umumii vilayet, kanunu mahsusunun tayin ettiği müsaade
ve nisbet dahilinde küsuratı münzamei adiye ve fevkaladenin miktarını tayin
eder

Madde 131- Meclisi umumii vilayet, umuru nafia ve ihtiyacatı sıhhiye ve
maarife sarfolunmak üzere berveçhiati şeraitine tevfikan akti istikraza da ka-
rar verebilir.
Miktarı umumisi vilayet bütçesinde murakkam varidatı adiyenin bir
seneliğinin sülüsünü tecavüz etmiyen istikrazlar valinin teklifi ve meclisi
umumii vilayetin karariyle akdolunur.
Bu miktardan fazla ve mecmuu vilayet bütçesindeki varidatı adiyenin bir
seneliğine muadil olarak aktine meclisi umuminin karariyle lüzum gösterilecek
is-
tikrazların iradeyi seniyeye iktiran etmesi lazımdır. Bir veya müteaddit
istikraz hasılı bir senelik varidatı adiye miktarını tecavüz edecek olursa
maddei kanuniye ile müsaade istihsali muktazidir.

Madde 132 - (Değişik:3 Nisan 1330) Meclisi umumi, vilayet bütçesine dahil
olan inşaat ve tamirat keşif planlarının ciheti fenniyesinden gayrı hussuatını
ve encümeni vilayetin bu baptaki raporlarını tetkik ile ittihazı mukarrerat
eyler.

Madde 133- (Değişik:20/2/1930-1561/4 md.)
Meclisi umumiler gelecek sene bütçesiyle birlikte meclise verilen geçen
sene hesabıkatisini ve bu bapta encümeni vilayetlerce tanzim olunacak mazbatayı
tetkik ederek karar ittihaz eyler. Bu hesabıkatiler vali tarafından Dahiliye
Vekaletine irsal ve tasdik olunmak üzere Divanı Muhasebata tevdi olunur.

Madde 134- Meclisi umumi hidematı mahalliyeye dahil bulunmıyan teşebbüsat
hakkında beyanı temenniyat edebileceği gibi tekalif ve mürettebatı umumiyei
emiriyenin sureti tevzi ve istihsalinde ve muamelatı sairede kavanin ve
nizamatı mevzua ahkamına muhalif gördükleri ahvalin tashih ve ıslahı zımmında
mercii aidine müracaat ve tekalifi mezbure hasılat ve varidatının tezyidini
mucip tedabir hakkında beyanı mütalaat edebilir.

Madde 135- Meclisi umumii vilayetçe ittihaz olunan mukarrerat valinin
tasdikiyle kesbi kat`iyet eder. Vali mukarreratı müttehaza aleyhinde zabıtname
tarihinden itibaren yirmi gün zarfında hakkı itiraza maliktir. İtiraz vukuunda
mesele Şurayı Devlette tetkik olunur. Şurayı Devlet evrakın tarihi tevdiinden
itibaren iki ay zarfında bir karar itasına mecburdur.
Encümeni Vilayet :

Madde 136- (Değişik: 16/5/1987-3360/14 md.)
İl genel meclisi, her dönem başı toplantısında üyeleri arasından gizli
oyla encümene 5 asıl, 5 yedek üyeyi ayrı ayrı seçer.
İl daimi encümenine seçilecek üyelerin ayrı ilçelerden olması zorunludur.
Merkez ilçe dahil ilçe sayısı 5`ten az olan illerde il daimi encümenine nüfusu
en çok olan ilçeden iki üye seçilir. Oyların eşitliği halinde ad çekmeye
başvurulur.
Her üye yukarıdaki fıkra hükmüne uymak suretiyle en çok 5 üye için oy
kullanabilir.
Encümen üyelerinin görev süresi bir yıldır. Süreleri dolan üyeler yeniden
seçilebilirler.
Asıl üyeliğin herhangi bir sebeple boşalması halinde 2 nci fıkra hükmüne
uyulmak suretiyle yedek üyeler vali tarafından en çok oy alandan başlamak üzere
sırayla göreve davet olunur. Yedek üyelerin getirilmesinden sonra da seçilmiş
üyeliklerin boşalması halinde meclise noksan asıl ve yedek üyelikler için seçim
yapılır. Bu üyeler kalan süreyi tamamlar.
(Son fıkra iptal:An.Mah.`nin 22/6/1988 tarih ve E.:87/18,K.:88/23 sayılı
kararı ile)

Madde 137-139-(Mülga:16/5/1987-3360/19 md.)

Madde 140-(Değişik:16/5/1987-3360/15 md.)
İl daimi encümeninin başkan ve seçilmiş üyelerine 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununda yer alan 1 inci derecenin son kademesi gösterge rakamının,
bütçe kanunlarında Devlet memurları maaşı için belirlenen katsayı ile çarpımı
sonucu bulunacak miktar, aylık ödenek olarak verilir. İl genel meclisi
toplantılarının devamı süresince, il daimi encümeninin başkan ve seçilmiş
üyelerine yalnız il genel meclisi üyeleri için tespit edilen ödenek verilir.
KANUNLAR,ŞUBAT 1989 (EK-3)
Encümen başkan ve üyelerinin, görevli olarak il sınırları dışında bulun-
dukları veya yılda 60 günü geçmemek kaydıyla yıllık, mazeret ve hastalık izin-
lerini kullandıkları süre ödenekleri kesilmez.
Encümen üyelerine, görevli olarak il merkezi dışına çıkmaları halinde 6245
sayılı Hacırah Kanunu hükümlerine göre meclis üyeleri gibi yolluk ödenir.
İl daimi encümeninin tabii üyelerine ve vali yardımcılarına; seçilmiş üye-
lere ödenen aylık ödeneğin yarısı kadar ödenek verilir.

Madde 141- (Değişik: 16/5/1987-3360/16 md.)
İl daimi encümenine vali veya yerine görevlendireceği vali yardımcısı baş-
kanlık eder. Olağan toplantılar dışında encümen, gerek görüldükçe vali tarafın-
dan toplantıya çağırılabilir. İl daimi encümeni başkan tarafından havale edil-
meyen konuları görüşemez.
Vali; İl daimi encümen kararlarını, kanun, tüzük ve yönetmeliklere; Meclis
kararlarına veya kamu yararına aykırı gördüğü takdirde, kararın alındığı toplan-
tıyı takip eden ilk toplantıda bir defa daha görüşülmesini isteyebilir.
Encümen kararında 2/3 çoğunlukla ısrar ederse, bu halde encümen kararı
kesinleşmiş olur.
Vali gerektiğinde kesinleşen encümen kararlarının uygulanmasını durdurarak
iptali için idari yargı mercilerine başvurabilir. İlgili idari yargı merciince
verilen karara göre uygulama yapılır.

Madde 142 - Encümeni vilayet, heyetin ekseriyeti mutlakası mevcut olmadık-
ça müzakere ve ittihazı karar edemez. Tesavii aza vukuunda reisin bulunduğu ta-
rafın reyi tercih olunur. Encümen müzakeratının zabıtnamesi tanzim ve zabıtname-
de azayı mevcudenin esamisi tasrih olunmak lazımdır.

Madde 143- Sırasiyle üç defa aktolunan içtimalarda bila mazereti meşrua
isbatı vücut etmiyen aza kanunen müstafi addolunur.

Madde 144- Encümeni vilayet berveçhiati vezaifi ifa eder:
1- Vali tarafından tevdi olunacak vilayet bütçesini tetkik ile mütalaasını
bamazbata ile beyan eder.
2- Vali tarafından her ay nihayetinde tevdi olunacak sarfiyat cetvelleri-
nin bütçeye muvafık olup olmadığını tetkik ile muvafık olduğu halde mezkür cet-
velleri tasdik eder.
3- Vilayet bütçesi ve meclisi umumi mukarreratı mucibince icra olunacak
münakasa ve müzayede şeraiti hakkında itayı rey ve bu bapta lazım gelen evrakı
tanzim eder.
4-Masarifi gayri melhuzeye mahsus olarak vilayet bütçesinde murakkam me-
baliğin sureti sarfını tayin ve bir fasıl dahilinde maddelerin münakalesini
icra eder.
(Değişik:20/2/1930-1561/3 md.) Fasıldan fasla münakale icrası, birinci ve
ikinci maddelerde muharrer usul dairesinde tetkik ile olur.
5- Hidematı mahalliyeye müteallik olarak meclisi umumiye tevdi olunacak
projeler hakkında itayı rey eder.
6- Halatı müstacelede meclisi umumi vilayetin ittihaz edebileceği kararla-
rı meclisi umuminin ilk içtimaında meclise arzetmek şartiyle ittihaz eder.
7- Meclisi umuminin her içtimaı senevisi iptidasında idarei hususiyei vi-
layetin sureti cereyanına ve mukarreratı sabıkanın sureti icrasına dair Meclise
bir mütalaaname takdim eder.
8. İşbu kanun ile vilayete tefrik edilen vezaifi hususiyeye müteallik
olarak valinin havale edeceği her türlü mevat hakkında da itayı rey eder.
9 - Encümeni Vilayet,işbu kanun ile vilayete muhavvel olmıyan hususatı
kat`iyyen müzakere edemez.
(Ek bentler: 16/5/1987_ 3360/17 md.)
10 - Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen esaslar dahilinde, yıllık
programlar gereğince yapılacak yatırımların müşavirlik, mühendislik, mimarlık
ve benzeri proje ve kontrolluk hizmetlerinin yaptırılmasına, karar vermek.
11 - Özel idare tarafından yapılacak hizmetler karşılığı alınacak ücret
tarifelerini düzenleyerek Meclise sunmak,
12 - İl özel idaresinin görevleri ile ilgili konularda yasaklayıcı ted-
birler ve kararlar almak,
13 - YÖnetmeliklere, yasaklayıcı tedbirlerle alınan kararlara uymayanlar
hakkında ceza kararı vermek,meyyideler uygulanmasını kararlaştırmak,
14 - Belediye sınırları dışında; umumun eğlenmesine, dinlenmesini,yeyip
içmesine mahsus yerlerle, benzerlerinin ücret tarifelerini,mesleki teşekküllerin
görüşlerini de alarak düzenlemek ve sınıflarını tespit etmek; bu gibi yerlerle
diğer işyerlerinin açılma, kapanma ve öğle dinlenme saatlerini belirlemek ve
ilan etmek,
15 - İhaleleri bizzat veya ilgili dairesi marifetiyle yapmak veya yaptır-
mak.
Vilayatı mütecavire beynindeki mesalihi müşterekenin sureti rü`yeti:

Madde 145 - Vilayatı mütecavire beyninde müşterek ve temşiyeti mecalisi
umumiye mevdu olan mesalih hakkında husulü itilafa veya müşterek bir karar ita-
sına lüzum görülürse Dahiliye Nezaretinden badelistizan o vilayetler meclisi
umumileri azasından müntehap zevattan mürekkep olmak ve beynelvilat bilmuhabere
tayin olunacak mevkide in`ikat etmek üzere muhtelit bir encümen teşkil olunur.

Madde 146 - Encümeni muhtelit, herhangi vilayet dahilinde teşekkül ederse
o vilayetin valisi veya tevkil edeceği zat riyaset eder.Encümenin ittihaz edece-
ği mukarrerat reis tarafından alakadar olan vilayetlerin valilerine tebliğ olu-
nur. Valiler mukarreratı sadıranın kabul ve ademi kabulünü mensup oldukları vi-
layet meclisi umumisinin ilk içtimaında mevkii müzakereye koyarak neticesini
encümene icrayı riyaset eden valiye bila tehir bildirirler. Meclisi umumilerce
encümeni muhtelit kararına beyanı muvafakat edildiği halde icrasına alakadar
olan vilayet valileri bilittifak iptidar ederler Muvafakat beyan edilmediği tak-
dirde keyfiyet Şurayı Devletçe hallolunmak üzere muhtelit encümene riyaset eden
vali tarafından Dahiliye Nezaretine iş`ar olunur.

Madde 1- (Zeyil: 19/6/1935 tarihli Kararname)
Meclisi umumii vilayet feshedildikte veya devre intihabiyesi hitam bulduk-
ta yeni intihap olunacak meclisi umuminin içtimaına kadar encümeni vilayete ait
vezaif encümeni muvakkat marifetiyle ifa olunur. Encümeni muvakkat valinin tahtı
riyasetinde meclisi idarei vilayet azayı müntehibesiyle merkezi vilayet meclisi
belediyesinin içtimaiyle teşekkül edecek heyetçe meclisi umumi azalığı evsafını
haiz olan lar meyanından adedi kanunide intihap edilecek zevattan terekküp
eder.

Madde 2 -(Zeyil: 19/6/1935 tarihli Kararname )
Feshedilen veya devrei intihabiyesi hitam bulan meclisi umumii vilayet
yerine müddeti Kanuniyesi zarfında yeniden intihabat icrası ve intihap olunacak
meclisi umuminin içtimaı mümkün olmadığı takdirde Meclisi umumice son defa kabul
ile tasdiki aliye iktiran eden bütçenin mer`iyeti bir seneyi tecavüz etmemek
üzere yeni intihap olunacak meclisi umumi tarafından kabul edilecek bütçenin
tasdikine kadar devam eder.
*
Ek Madde -(Ek: 19/3/1969 -1136/199 md.)
Bir kadroya bağlı olarak aylık veya ücreti il özel idaresi bütçesinden
verilen müşavir avukatların takipettikleri dava ve işlerde mahkeme ve icra dai-
releri tarafından müvekkilleri il özel idaresi lehine avukatlık ücret tarifesine
göre takdir edilen avukatlık ücretinin tahsil olunan kısmı,bu idarenin hukuk iş-
leri müdürlüğü veya hukuk müşavirliğindeki personele, il genel meclisi tarafın-
dan tespit edilecek esaslara göre ve 7244 sayılı Kanundaki hadler dahilinde tev-
zi ve tediye olunur.

Ek Madde 1-(Ek: 16/5/1987-3360/18 md.)
İl Özel İdaresinin yetki ve görev alanı içinde, kanun, tüzük ve yönetme-
liklerle verilen görevlere istinaden il genel meclisi ve il daimi encümenince
alınan ve usulüne uygun olarak ilan edilen kararlar veya tedbirlere aykırı dav-
ranışta bulunanlara il daimi encümenince beşbin liradan ellibin liraya kadar pa-
ra cezası veya üç günden otuz güne kadar işyerinin kapatılması veya ticaret, sa-
nat ve meslekten men cezası verilebilir. Fiilin tekrarı halinde her iki ceza
birlikte uygulanır. Cezaya konu olan eşya gerektiğinde muhafaza altına alınır.
Eski hale getirilmesi icap eden hususlarda il özel idaresince verilecek uygun
süre içinde, mahzurun giderilmemesi halinde, idarece eski hale getirilir. Bu
sebeple yapılan harcamalar ilgiliden tahsil olunur.
Ancak, vali ve kaymakamlar, cezayı gerektiren suçların işlendiğini bizzat
gördüklerinde binbeşyüz liradan otuzbin liraya kadar para cezası veya yedi güne
kadar işyeri kapatma cezası veya ticaret sanat ve meslekten men cezası verebi-
lir.
Vali ve kaymakamlar tarafından verilen cezalar kesindir.
Türk Ceza Kanunu ile diğer kanunlarda yazılı ceza hükümleri ve 2634 sayılı
Turizmi Teşvik Kanunu hükümleri saklıdır.

Ek Madde 2- (Ek: 16/5/1987-3360/18 md.)
Vali ve kaymakamlarca verilen cezalar dışındaki ceza kararları, ilgililere
usulüne uygun olarak tebliğ edilir. Kararlara karşı tebliğ tarihinden itibaren
en geç yedi gün içinde yetkili sulh ceza mahkemesine itiraz edilebilir. İtiraz
üzerine verilen kararlar kesindir. İtiraz, evrak üzerinde inceleme yapılarak en
kısa sürede sonuçlandırılır.Verilen para cezaları 6183 sayılı Amme Alacaklarının
Tahsil Usulü Hakkında Kanun Hükümlerine göre il özel idarelerince tahsil olunur.

Ek Madde 3 - (Ek:16/5/1987-3360/18 md.)
Görevleri ile ilgili bir suç sebebiyle hakkında soruşturma veya kovuşturma
açılan il özel idare organları veya bu organların,seçilmiş üyelerine Memurin
Muhakematı Hakkında Kanunu muvakkat hükümleri uygulanır. Bu sebeple haklarında
soruşturma veya kovuşturma açılan il özel idare organları veya bu organların
üyeleri,İçişleri Bakanı tarafından geçici bir tedbir olarak kesin hükme kadar
görevden uzaklaştırılabilir.
Bu ahvalde meclis ve encümenin görevleri valilik makamı tarafından encü-
menin tabii üyeleri yerine kaim olmak üzere ve bu sayıda seçilecek il müdürleri
marifetiyle yürütülür.
Ancak, soruşturma veya kovuşturma sonunda yetkili mercilerce;
1. Haklarında men`i muhakeme veya beraat kararı verilenler.
2. Üyelik sıfatlarının sona erdirilmesini gerektirmeyecek bir ceza ile
hükümlü olup cezası ertelenenler,
Haklarındaki görevden uzaklaştırma tedbiri bu kararların kesinleşmesi üze-
rine derhal kaldırılır. Ayrıca kesilmiş ödenekleri kendilerine ödenir.

Ek Madde 4 -(Ek:16/5/1987-3360/18 md.)
İdarei Umumiyei Vilayat Kanunu Muvakkatının çeşitli maddelerinde geçen
deyimlerden;
İrade: Cumhurbaşkanının onayı,
Dahiliye Nezareti: İçişleri Bakanlığı,
Nafia Nezareti: Bayındırlık ve İskan Bakanlığı,
Nezaret: Bakanlık,
Encümeni vilayat: İl Daimi Encümeni,
Meclisi Umumi: İl Genel Meclisi,
Valii Vilayat ve Memurini Hususiyei Vilayat: Vali ve İl Özel İdare perso-
neli olarak değiştirilmiştir.

    Ek Madde 5 - (Ek: 30/11/1999-KHK 585/1 md.)
    İl özel idareleri, afetten doğan zararların gedirilmesine yönelik olarak
kendi sorumluluk alanlarında ve diğer illerde ilk yardım ve kurtarma ekipleri
görevlendirebilir, barınma ihtiyacının karşılanması için çadır kentler kura-
bilir, geçici konutlar yaptırabilir, bu amaçla mühendislik ve danışmanlık
hizmetleri satın alabilirler. Bu konularda yapılan işler, il genel meclisinin
ilk olağan toplantısında görüşülür."

Geçici Madde 1 - (Ek: 25/9/1980-2304/1 md.)
Mevcut il genel meclisleri feshedilmiştir.

Geçici Madde 2 -(Ek: 25/9/1980-2304/1; Değişik: 24/5/1983-2830/3 md.)
Yeni il genel meclis üyeleri seçilinceye kadar il genel meclisleri ile
il daimi encümenlerinin görevleri valiler tarafından il idare şube başkanları
arasından seçilecek dört üyeden oluşan, vali başkanlığındaki bir kurul tarafın-
dan yürütülür. Bu kurul üyelerine 140 ıncı maddeye göre tespit edilen ödenek
miktarının üçte biri kadar ödenek verilir.

Geçici Madde 3 -(Ek: 25/9/1980-2304/1 md.)
Çeşitli kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre kuruluşları il genel meclisi
ve il daimi encümenlerinden seçilmiş veya seçilecek üyelerin katılmasıyla mümkün
olan meclis, komisyon ve kurullara gerekli üyeler geçici 2 nci maddede sözü ge-
çen kurul tarafından görevlendirilir.

Madde 147 - Bu kanunun ahkamı tarihi neşrinden muteberdir.

Madde 148 - 7 Cemaziyelahır 1281 tarihli vilayat ve 29 Şevval 1287 tarihli
İdarei Umumiyei Vilayet Nizamnameleri ahkamı mefsuhtur.

Madde 149 - İşbu kanunun tatbikine Heyeti Vükela memurdur.
***
13/3/1329 TARİHLİ İL ÖZEL İDARESİ KANUNUNA İŞLENEMEYEN
GEÇİCİ MADDELER
1 - 16/5/1987 tarihli ve 3360 sayılı Kanunun Geçici Maddeleri:

Geçici Madde 1 - Bu Kanunun çeşitli maddelerinde düzenlenmesi öngörülen
yönetmelikler, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde çıka-
rılır.
Bu düzenlemeler yapılıncaya kadar eski tüzük ve yönetmeliklerin bu Kanuna
aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

Geçici Madde 2 - Bu Kanunda belirtilen yıllık programların ilki, Kanunun
yayımını takibeden ilk bütçe ile birlikte hazırlanır.

Geçici Madde 3 -Bu Kanunun İl Genel Meclislerinin toplantılarıyla ilgili
hükümleri 1987 yılı için Temmuz ve Kasım ayı olarak uygulanır.
1987 yılı Temmuz Ayında toplanacak olan İl Genel Meclisi sadece 1988 yılı
programını görüşüp karara bağlar.

Geçici Madde 4 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte eksik olan il daimi
encümeni üyeliklerine, dönembaşı yeni seçimlere kadar daha önce seçilmiş üyeler-
den en çok oy almış olanlar asıl üye olarak getirilir. Bunlar kalan süreyi ta-
mamlar.
Jar`
İL ÖZEL İDARESİ KANUNUNDA EK VE DEĞİŞİKLİK YAPAN MEVZUATIN
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRDIĞI KANUN VE HÜKÜMLERİ
GÖSTERİR LİSTE
Yürürlükten Kaldıran Mevzuatın
Yürürlükten Kaldırılan Hüküm veya
Kanun Maddeleri
Tarihi Sayısı Maddesi
--------------------------------- ------ ------ -------
13 Mart 1329 tarihli İdarei Umumiyei
Vilayat Kanunu Muvakkatının 101 inci
maddesinin 1 inci ve ek fıkrası ile
112, 113, 118, 137, 138 ve 139 uncu
maddeleri 16/5/1987 3360 19
*
* *
İL ÖZEL İDARESİ KANUNUNDA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN KANUNUN
YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE
Kanun Yürürlüğe
No. Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler giriş tarihi
----- ------------------------------------------ -----------
1561 - 27/2/1930
2346 - 18/12/1933
3472 - 9/7/1938
4928 - 17/6/1946
6423 - 29/6/1954
306 - 27/7/1963
905 - 15/7/1967
2304 - 12/9/1980
tarihinden
geçerli
olarak
29/9/1980
2811 - 7/4/1983
2830 - 1/6/1983
3360 - 26/5/1987

   KHK/585         -             27/12/1999
 • Burdasin: Ana Sayfa
  Bugün: 265
  Tıklama: 350
  Çevrimiçi:
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol