//--> osmanli-devleti1299 | Osmanli Devleti | osmanli padisahlari | osmanli vezirleri | Osmanli Ansiklopedi Bilgileri


Osmanli Bizim Çektiğimiz Videolar

osmanli-devleti1299 | Osmanli Devleti | osmanli padisahlari | osmanli vezirleri | Osmanli Ansiklopedi Bilgileri

cihan sah
 
Cihanşah (Mirza Muzafferüddin)

Karakoyunlu Devletinin üçüncü hükümdârı. Devletin kurucusu olan Kara Yusufun oğludur. 1405 yılında doğduğu tahmin edilmektedir. 1415 te babası tarafından Sultâniyeye vâli tâyin edildi. 1420de babasının ölümü üzerine Sultâniyeden ayrılarak Bağdat vâlisi olan ağabeyi Şah Mehmedin yanına gitti. Daha sonra onunla anlaşmazlığa düşerek diğer ağabeyi İskenderle birleşti. Ancak Karakoyunlu âilesi arasında çekişmeler uzun yıllar sürerek devletin zayıflamasına yol açtı. Nihâyet kardeşlerinden Şah Mehmedin, Şahruh İskenderin de, oğlu Şah Kubad tarafından öldürülmesinden sonra Cihanşah, devletin başına geçti. İlk olarak baba kâtili Şah Kubadı ortadan kaldırarak devlete tamâmıyla hâkim oldu. 1440?ta Gürcistana büyük bir sefer düzenledi ve pek çok ganîmet elde etti. Aynı yıl Tebrize girerek burada faâliyet gösteren Hurûfîleri temizledi. Böylece İslâm âleminde çıkması muhtemel, korkunç bir sapıklık cereyânının önüne geçmiş oldu.

 

 

Bağlı olduğu Şahruhun 144de vefâtı üzerine Sultan ve  aldı. Şahruhun vefâtı ile Timurlular arasında baş gösteren anlaşmazlık ve çekişmelerden faydalanarak, İsfahan ve Fars ülkelerini de ele geçirdi. Bu muvaffakiyetlerini Kirmanı da fethederek tamamladı.

 

 

1457de Horasana büyük bir sefer düzenledi. Heratı kolaylıkla zaptederek nâmına hutbe okuttu. Ancak bu sırada oğlu Hasan Alnin Tebrizde isyânı üzerine, Horasanı terk etmek zorunda kaldı. Bir müddet sonra da Fars ve Irak-ı Araı idâresi altında bulunduran diğer oğlu Pir Budakın itaatsizliği ile karşılaşan Cihanşah, oğlunu bu işten vazgeçirmeye çalıştı ise de, muvaffak olamayınca öldürttü. Fakat bu durum, onu, muvaffakiyetlerindeki en kuvvetli desteğinden mahrûm bıraktı.

 

 

Horasanın dışında, hemen hemen bütün İran, Arran, Irak ve Batı Anadoludaki uç bölgelerinin hâkimi olan Cihanşah, son seferini Uzun Hasan üzerine yaptı. Fakat bu sefer, kendisinin ve devletinin felâketi ile netîcelendi. Uzun Hasanın bir baskınına uğraması sonucu kaçarken öldürüldü (1467). Esir alınan oğlu Muhammed ve diğer kumandanları da aynı âkıbete uğradılar. Cihanşahın cesedi sonradan Tebrize götürülerek, orada yaptırmış olduğu imâretindeki türbesine defnedildi.

Devrin târihçilerinden Abdürrezzak Semerkandî, Cihanşahın âdil, kudretli ve becerikli bir sultan olduğunu kaydetmiştir. Saltanatı devrinde Tebrizi mâmûr bir belde hâline getirdi. Timur Hanın ortadan kaldırmasına rağmen o devirde yeniden ortaya çıkan Hurûfîlik adlı sapıklığın önüne geçerek, İslâmiyete büyük bir hizmet etti. İlme ve âlimlere hürmetkâr olup, ilmi ve âlimleri koruyup gözetmiştir. Medreseler ve câmiler yaptırdı. Bunlardan Tebrizdeki medrese ve câmisi meşhurdur. İyi bir şâir olan Cihanşah, Farsça ve Türkçe şiirler yazmış ve manzumelerinde ismini mahlas olarak kullanmıştır.

  • Burdasin: Ana Sayfa
    Bugün: 188
    Tıklama: 446
    Çevrimiçi:
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol